Your 365 Days Prediction Report can help you make big difference in your life. Order Now →

Explore Navagraha

Mercury(Budh)

पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दण्डधरश्च हारी । चर्मासिधृक् सोमसुतो धनुष्मान् सिंहाधिरुढो वरदो बुधश्च ।।

/navagraha/mercury1.jpeg

Mercury(Budh)

Mercury(Budh) Mantra For: Intelligence.

No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Mercury(Budh) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Budh Dhyan Mantra (बुध ध्यान मन्त्र)

पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दण्डधरश्च हारी । चर्मासिधृक् सोमसुतो धनुष्मान् सिंहाधिरुढो वरदो बुधश्च ।।

Budh Gayatri Mantra (बुध गायत्री मन्त्र)

ॐ चन्द्रपुत्राय विद्महे रोहिणीप्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् ।

Budh Puranokta Jap Mantra (बुध पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ उत्पातरुपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः । सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः ।।

Ved Vyas Krit Budh Mantra (वेद व्यास कृत बुध मन्त्र)

प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम् । सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ।।

Tantrokta Budh Mantra (तंत्रोक्त बुध मन्त्र)

ॐ ब्रां ब्रौं सः बुधाय नमः । ह्रीं बुधाय नमः । बुं बुधाय नमः ।