Your 365 Days Prediction Report can help you make big difference in your life. Order Now →

Explore Navagraha

Venus(Shukra)

श्वेताम्बरः श्वेतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दैत्यगुरुः प्रशान्तः । हयाधिरूढोऽमृतशास्त्रपाणिः प्रसन्नदृष्टिर्वरदस्तु मह्यम ।।

/navagraha/venus1.jpeg

Venus(Shukra)

Venus(Shukra) Mantra For: Happy married life.

No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Venus(Shukra) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Shukra Dhyan Mantra (शुक्र ध्यान मन्त्र)

श्वेताम्बरः श्वेतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दैत्यगुरुः प्रशान्तः । हयाधिरूढोऽमृतशास्त्रपाणिः प्रसन्नदृष्टिर्वरदस्तु मह्यम ।।

Shukra Gayatri Mantra (शुक्र गायत्री मन्त्र)

ॐ भृगुपुत्राय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात् ।

Shukra Puranokta Jap Mantra (शुक्र पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः । प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः ।।

Ved Vyas Krit Shukra Mantra (वेद व्यास कृत शुक्र मन्त्र)

हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् । सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ।।

Tantrokta Shukra Mantra (तंत्रोक्त शुक्र मन्त्र)

ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः । ह्रीं शुक्राय नमः । शुं शुक्राय नमः ।